sebina, you, services, library, user

*Algorithm design / Jon Kleinberg, Eva Tardos. - Boston [etc.] : Pearson / Addison-Wesley, c2006. - XXIII, 838 p. : ill. ; 24 cm.

Kleinberg, Jon

Testo a stampa (moderno) - 2006